Regulamin
ośrodka

Down arrow

Szanowni goście

Cieszymy się, że wybraliście nasz Ośrodek na miejsce wypoczynku. Postaramy się nie zawieść Państwa oczekiwań i dołożyć wszelkich starań, aby zapewni Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w Collins Holiday. Poniższy Regulamin pozwoli Państwu na zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w trakcie Państwa pobytu w Collins Holiday.
Kierownictwo i Pracownicy Ośrodka będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju, wypoczynku i bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

REGULAMIN
Ośrodka Collins Holiday

Ośrodka Collins Holiday w Sianożętach (określanego w treści Regulaminu jako Collins Holiday)


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Collins Holiday (zwany dalej jako Regulamin) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Collins Holiday i jest integralną częścią umowy pomiędzy Gościem a Collins Holiday, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie przez Gościa karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Collins Holiday. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości oraz Osoby Towarzyszące przebywające na terenie Collins Holiday.

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji, a także na stronie internetowej Collins Holiday.

 4. Na terenie Collins Holiday w Sianożętach mają prawo przebywać:

  1. goście posiadający rezerwację na pobyt w Collins Holiday (dalej określani jako Goście) – określani na podstawie potwierdzonej rezerwacji i dokonanej w pełnej wysokości wpłaty za pobyt – zasady dokonywania rezerwacji i wpłat określa szczegółowo Regulamin Rezerwacji.

  2. osoby odwiedzające/towarzyszące Gościom (dalej określani jako Osoby Towarzyszące) – po wcześniejszym ich zgłoszeniu u pracownika recepcji Collins Holiday przez Gościa, z zastrzeżeniem, iż osoby te mają prawo przebywać na terenie Collins Holiday w godzinach 08:00-22:00.

 5. Goście oraz Osoby Towarzyszące, przebywając na terenie Collins Holiday zobowiązują do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu – własnemu oraz innych Gości i Osób Towarzyszących – i nie zagrażający mieniu Collins Holiday.

 6. Dzieci i młodzież do lat 18, zarówno Goście, jak i Osoby Towarzyszące, mogą przebywać na terenie Collins Holiday tylko pod opieką osób pełnoletnich. Za zachowania dzieci i młodzieży do lat 18, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody na terenie Collins Holiday, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci/młodzieży do lat 18.

 7. Zasady działania wydzielonego na terenie Collins Holiday placu zabaw dla dzieci, Kids Club, reguluje odrębny Regulamin Collins Holiday Kids Club.

 8. Goście Collins Beach mogą korzystać także z placu zabaw ośrodka Collins Holiday – w takim wypadku zobowiązani są do przestrzegania także odrębnego regulaminu placu zabaw Collins Holiday.

 9. Korzystanie z wszelkich atrakcji oraz obiektów dodatkowych (w tym plac zabaw, Kids Club) możliwe jest wyłącznie dla gości posiadających opaski, potwierdzające opłacony pobyt w Collins Holiday. Noszenie opasek jest obowiązkiem każdego Gościa.

 10. Teren Collins Holiday jest ogrodzony i monitorowany.

 11. Wille Collins Holiday wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

 12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 14:00 poprzedzającej dzień, w którym upływa termin najmu willi. Collins Holiday uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 13. Życzenie wcześniejszego wyjazdu (przed godz. 10.00 ostatniej doby pobytu) Gość winien zgłosić w recepcji, w godzinach jej pracy tj. między 9.00 a 19.00 wcześniejszego dnia.

 14. Życzenie późniejszego przyjazdu, po godz. 19.00 danego dnia, Gość winien zgłosić drogą mailową, na adres: rezerwacje@collins-beach.pl do godz. 19.00 (w godzinach pracy recepcji) – w takim wypadku pracownik Collins Holiday będzie oczekiwał na przyjazd Gościa po godz. 19.00 (drogą mailową – w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Gościa – zostanie podany nr telefonu kontaktowego do osoby oczekującej).

 15. Jeżeli Gość nie opuści willi do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, recepcja może naliczyć opłatę za kolejną dobę wynajmu willi według obowiązującej w danym dniu ceny dnia. Przed opuszczeniem Collins Holiday dokonane zostanie rozliczenie za zużyte media oraz usługi dodatkowe.

 16. Na terenie Collins Holiday obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 wieczorem do 7.00 rano.

 17. Zachowanie Gości i Osób Towarzyszących znajdujących się na terenie Collins Holiday nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości/Osób Towarzyszących. Collins Holiday może odmówić dalszego świadczenia usług każdej osobie, która narusza tę zasadę.

 18. Na terenie ośrodka Collins Holiday: we wszelkich pomieszczeniach zamkniętych, na terenie placu zabaw oraz Kids Club, całkowicie zakazane jest palenie papierosów. Na terenie ośrodka Collins Holiday: na terenie placu zabaw oraz Kids Club, całkowicie zakazane jest spożywanie alkoholu.


II. Korzystanie z Collins Holiday


 1. Rezerwacja pobytu:

  1. Gość dokonuje rezerwacji pobytu za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.collins-beach.pl pod adresem: rezerwacje@collins-beach.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 603 82 82 82 (pon.-pt. od 8:00 do 17:00) tel. kom.: +48 883 66 55 44 (pon.-pt. od 8:00 do 18:00, sob. od 10:00 do 15:00, nie. od 10:00 do 13:00).

  2. W ramach dokonania rezerwacji za pobyt, Gość jest zobowiązany do dokonania wpłaty zaliczki za pobyt w wysokości do 40% całej ceny, przelewem na rachunek bankowy wskazany przy dokonaniu rezerwacji. Wyłącznie wpłata zaliczki stanowi potwierdzenie dokonanej rezerwacji.

  3. Przy dokonaniu przelewu zaliczki Gość jest zobowiązany do wskazania w tytule przelewu następujących danych:

Imię i nazwisko, ilość dzieci i osób dorosłych, termin pobytu oraz typ rezerwowanego domku.

  1. Pozostała część kwoty pobytu (100% ceny minus wpłacona zaliczka, nie więcej niż 80% ceny pobytu) płatna jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przy dokonaniu rezerwacji, w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.

  2. Reszta ceny pobytu w kwocie 20% ceny płatna może być przelewem na rachunek bankowy przed rozpoczęciem pobytu lub gotówką/kartą na miejscu w Ośrodku Wypoczynkowym przy dokonaniu meldunku.

  3. W razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie do 31 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu, Ośrodek Wypoczynkowy ma prawo zatrzymać 100% wpłaconej przez Gościa zaliczki (w wysokości całej wpłaconej kwoty), chyba, że Ośrodek Wypoczynkowy wynajmie wskazany domek innym osobom. W takim wypadku Ośrodek Wypoczynkowy zwróci na rzecz Gościa kwotę zaliczki w takim stopniu (proporcjonalnie) w jakim dokonał wynajmu danego domku na rzecz innej osoby (w razie wynajmu na taki sam okres lub dłuższy – zwrot 100% wpłaconej zaliczki, w razie wynajmu na okres krótszy – zwrot proporcjonalnej części zaliczki w stosunku do nowego okresu wynajmu).

  4. W razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie poniżej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu (30-0), Ośrodek Wypoczynkowy ma prawo:

 • zatrzymać 100% wpłaconej przez Gościa zaliczki oraz 100% wpłaconej przez Gościa pozostałej części kwoty za pobyt w wysokości zgodnej z lit. d) powyżej (łącznie Ośrodek Wypoczynkowy ma prawo zatrzymać do 100% ceny pobytu),

 • wystawić na rzecz Gościa rachunek lub fakturę VAT na kwotę 100% wartości (ceny) pobytu, w razie gdyby Gość wpłacił wyłącznie zaliczkę zgodnie z lit. b) powyżej, a nie dopłacił pozostałej części ceny pobytu – Gość dokonując wpłaty zaliczki przy dokonaniu rezerwacji akceptuje powyższą zasadę bez zastrzeżeń,

w każdym przypadku z uwzględnieniem lit. h) poniżej.

  1. W razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie poniżej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu (30-0), Ośrodek Wypoczynkowy ma prawo wystawić zarezerwowany przez Gościa domek letniskowy (lub domki letniskowe) do dalszej sprzedaży. W razie dokonania innej rezerwacji tego samego domku letniskowego (lub domków letniskowych) przez innego Gościa, Ośrodek Wypoczynkowy zwróci na rzecz Gościa rezygnującego kwotę zaliczki w takim stopniu (proporcjonalnie) w jakim dokonał wynajmu danego domku na rzecz innej osoby (w razie wynajmu na taki sam okres lub dłuższy – zwrot 100% wpłaconej kwoty, w razie wynajmu na okres krótszy – zwrot proporcjonalnej części kwoty w stosunku do nowego okresu wynajmu).


 1. Zakwaterowanie:

  1. Niezwłocznie po przyjeździe do Collins Holiday Goście zobowiązani są do rejestracji w recepcji, w ramach której zobowiązani są dopełnić formalności meldunkowych. W celu dokonania meldunku Gość jest zobowiązany okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowo Gość wskazuje pozostałe osoby, jakie zostaną zameldowane w Collins Holiday wraz z Gościem, podając ich imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania. Goście mające rezerwację w odrębnych willach/pokojach Collins Holiday są zobowiązani do dokonania odrębnych meldunków na każdą willę/pokój oddzielnie. Ilość Gości zameldowana w willi/pokoju nie może być większa aniżeli ilość przewidziana w rezerwacji. Goście nie mają prawa samodzielnie zakwaterować jakichkolwiek osób trzecich.

  2. Po rejestracji i zameldowaniu należy dokonać zapłaty za cały pobyt/dopłaty pozostałej części kosztów pobytu, pomniejszonych o wcześniejszą zaliczkę,

  3. Collins Holiday nie zwraca środków wpłaconych przez Gościa, za niewykorzystanie pełnego pobytu.

  4. Opłata za zgubienie klucza do domku wynosi 50 zł

 1. Z chwilą przyjęcia kluczy do willi zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętej na czas pobytu w Collins Holiday willi. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone bezpośrednio po wprowadzeniu się do willi braki i usterki w wyposażeniu odpowiada Gość – aktualny najemca willi (osoba wprowadzająca się do willi jest zobowiązana do zapoznania się z kartą inwentarzową i sprawdzeniem wyposażenia). Dostrzeżone bezpośrednio po wprowadzeniu się Gościa braki i usterki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być niezwłocznie zgłoszone w recepcji.

 2. Goście opuszczający willę po upływie okresu pobytu, na który została wynajęta, zobowiązani są do pozostawienia willi w stanie takim, w jakim została ona przekazana w dniu zameldowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i/lub jakiegokolwiek elementu wyposażenia willi z przyczyn leżących po stronie Gościa lub Osoby Towarzszącej, Gość będzie obciążony kosztami naprawy (w przypadku uszkodzenia) lub zobowiązany do zwrotu równowartości (w przypadku zniszczenia) mienia Collins Holiday.

 3. W trakcie pobytu, Goście oraz Osoby Towarzszące mają obowiązek umożliwić wstęp pracownikowi Collins Holiday na teren ogródka przynależnego do willi w celu pielęgnacji zieleni (koszenie trawnika, pielęgnacja żywopłotów i krzewów, podlewanie roślinności), a także w innych uzasadnionych względami bezpieczeństwa i/lub porządku przypadkach.

 4. Przy zameldowaniu każdy Gość wypełnia kartę meldunkową, oświadczenie o wpłacie kaucji i możliwości jej wykorzystania przez Collins Holiday w razie zgubienia/zagubienia ręczników lub zniszczenia innego wyposażenia/sprzętu Collins Holiday – wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – oraz oświadczenie o ilości pobieranych ręczników (na jedną osobę przypada maksymalnie 1 sztuka ręcznika).

 5. Kaucja wynosi 200,00 zł (dwieście złotych) i jest płatna bezpośrednio przy zameldowaniu, niezależnie od tego, czy dany Gość pobiera ręczniki, czy nie. Kaucja może być nadto wykorzystania przez Collins Holiday na poczet opłaty za zużyte podczas pobytu media. Kaucja zwracana będzie – w razie jej nie wykorzystania – przy wymeldowaniu, po wcześniejszym sprawdzeniu domku.

 6. Wymiana pościeli oraz ręczników następuje po pełnym tygodniu pobytu, w poniedziałek. W ramach pobytu Collins Holiday nie jest zobowiązany do sprzątania willi – sprzątanie odbywa się wyłącznie po zakończonym pobycie. Na specjalne życzenie Gościa zgłoszone w Recepcji, za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem dostępnym w Recepcji, świadczona jest usługa sprzątania willi w trakcie pobytu.

 7. W Recepcji znajduje się cennik wszystkich usług dodatkowych świadczonych przez Collins Holiday.

 8. W Collins Holiday obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych. W razie złamania powyższego zakazu, Collins Holiday ma prawo obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 150,00 EUR (sto pięćdziesiąt Euro) za każdy przypadek naruszenia.

 9. Gość Collins Holiday zobowiązany jest:

  1. dbać o czystość i porządek w zajmowanej willi (domku letniskowego), jej otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka Collins Holiday (w szczególności zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim na piętra willi),

  2. do noszenia opasek identyfikacyjnych (wydawanych przez recepcje) przez cały okres pobytu w Collins Holiday,

  3. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 23.00 wieczorem do 7.00 rano.

  4. nosić opaskę identyfikacyjną otrzymaną przy zakwaterowaniu przez cały okres pobytu. Opłata za zgubienie opaski wynosi 25 zł. Pracownik Recepcji ma prawo odmówić wejścia na teren obiektu osobie bez opaski.

  5. korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów Ppoż. i BHP (w szczególności, ze względów bezpieczeństwa prosi się o nie pozostawianie telefonów do ładowania na okres nocny oraz o nie pozostawianie włączonych grzałek oraz nie pozostawianie jakichkolwiek włączonych ładowarek),

  6. uregulować całą należność za pobyt w dniu przyjazdu,

  7. wnieść kaucję za pobrane ręczniki, wypełnić oświadczenie co do ilości pobranych ręczników oraz zgodzie na wykorzystanie kaucji na potrącenie ewentualnych kosztów zagubienia/zniszczenia ręczników lub zniszczenia innego sprzętu/elementów wyposażenia Collins Holiday oraz wypełnić kartę meldunkową.


 1. Na wyposażeniu każdej willi jest gaśnica. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją jej obsługi.

 2. W wyznaczonych i oznakowanych miejscach Collins Holiday znajdują się hydranty oraz punkty Ppoż.

 3. Osoby Towarzyszące na terenie Collins Holiday powinny zakończyć wizytę do godziny 22.00 wieczorem, lub dokonać formalności meldunkowych celem rezerwacji miejsca noclegowego (wynajęcia willi lub miejsca w willi na terenie Collins Holiday).

 4. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie Collins Holiday wyłącznie w określonych pomieszczeniach, za dodatkową opłatą dezynfekcyjną – po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją Collins Holiday.

 5. Przebywanie psów na terenie Collins Holiday dozwolone jest wyłącznie w kagańcu i na smyczy.

 6. Zabrania się wynoszenia sprzętu oraz wyposażenia (w szczególności ręczników łazienkowych, mebli oraz kocy) wchodzącego w skład wyposażenia willi poza jej obręb – Gość jest uprawniony wyłącznie do używania sprzętu i wyposażenia willi, co do której dokonał rezerwacji i formalności meldunkowych.

 7. Collins Holiday nie ponosi odpowiedzialności materialnej za utracone mienie Gości i/lub Osób Towarzyszących pozostawione w pokojach i na terenie Collins Holiday.

 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, Gościom oraz Osobom Towarzyszącym, przebywającym na terenie Collins Holiday nie wolno:

  1. palić wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zamkniętych

  2. rozpalać ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych,

  3. korzystać z grilli zewnętrznych i wewnętrznych,

  4. używać w pokojach willi grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia willi,

  5. stosować prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,

  6. wysypywać niedopałków papierosów do kosza na śmieci,

  7. owijać lub zakrywać punktów świetlnych tkaniną lub papierem,

  8. używać sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,

  9. uruchamiać w sposób nieuzasadniony urządzeń alarmowych,

  10. pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru,

  11. w jakikolwiek inny sposób zagrażać bezpieczeństwu przeciwpożarowemu Collins Holiday.

 9. Przy każdorazowym opuszczeniu willi Gość proszony jest o zamknięcie drzwi. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w recepcji i po dokonaniu odbioru willi i zdaniu kluczy wymeldować się. Odbioru willi oraz kluczy dokonuje pracownik recepcji.

 10. Odpowiedzialność Collins Holiday z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa na teren Collins Holiday regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Collins Holiday podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

 11. Collins Holiday ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.


III. Parking oraz Recepcja


 1. Parking na terenie Collins Holiday jest niestrzeżony.

 2. Z parkingu mają prawo korzystać wyłącznie Goście Collins Holiday oraz – po uprzednim zgłoszeniu w recepcji – Osoby Towarzyszące.

 3. Do każdej willi przydzielone jest jedno miejsce parkingowe (opłata zgodna z cennikiem). Goście lub Osoby Towarzyszące mogą korzystać z dodatkowego miejsca parkingowego. Uzyskanie dodatkowego miejsca (opłata zgodna z cennikiem) wymaga wcześniejszego uzgodnienia z recepcją.

 4. Collins Holiday nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na parkingu samochody.

 5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

 6. Goście mogą korzystać z dodatkowych usług świadczonych przez Collins Holiday, za odpowiednia opłatą. Lista odpłatnych usług dodatkowych dostępna jest w recepcji. W szczególności Goście mogą korzystać z dodatkowej usługi sprzątania domków wypoczynkowych w cenie:

100,00 zł – domki typu: WIKI, WIKI LUX oraz VENICE

70,00 zł – domki typu BIANKA oraz AKACJA

 1. Collins Holiday zastrzega, iż usługa sprzątania wykonywana jest przez firmę/pracowników zewnętrznych, za które Collins Holiday nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Collins Holiday nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy drogocenne pozostawione w domkach wypoczynkowych (każdy domek wyposażony jest w sejf, z którego Goście mogą korzystać i pozostawić tam rzeczy wartościowe).

 2. Collins Holiday nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w domkach letniskowych pozostawionych bez nadzoru lub otwartych.

 3. Na terenie Collins Holiday można płacić wybranymi kartami płatniczymi. Lista akceptowanych kart płatniczych dostępna jest w recepcji.

 4. Na terenie Collins Holiday można połączyć się z bezpłatnym Internetem – Wi-Fi.

 5. Cały teren Collins Holiday jest monitorowany.

 6. Recepcja czynna jest w godzinach 9:00 – 19:00.